Hrajeme podle pravidel Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při realizaci pronájmu fotoateliéru mezi smluvními stranami:

BCCI s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 123/10, 110 00 Praha 1, IČ: 27184331

Jako provozovatelem

A

Nájemcem – fyzickou nebo právnickou osobou, která uzavírá s provozovatelem smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru za použití elektronického formuláře, či jiným způsobem, potvrzuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a byly mu srozumitelně poskytnuty veškeré potřebné informace, práva a povinnosti pojící se s poskytnutou službou. Nájemce odesláním elektronického formuláře potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za dohodnutých podmínek.

Předmět závazkového vztahu

Předmětem závazkového vztahu vzniklého uzavřením smlouvy mezi provozovatelem a nájemcem, je pronájem nebytového prostoru – fotoateliéru, provozovaného na adrese:

Cimburkova 23, 130 00 Praha 3

Účelem nájmu je vždy pouze fotografování nebo pořizování video záznamu, pokud není předem dohodnuto jinak. Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu užívat jen k ujednanému účelu.

Způsob uzavření smlouvy

Nájemce objednává službu – pronájem fotoateliéru, pomocí formuláře v elektronické podobě, který je uveřejněn na webových stránkách ----- provozovatele. Vytvořením rezervace nájemce potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Cena pronájmu

Cena pronájmu je uvedena v ceníku uveřejněném na webových stránkách provozovatele. Nájemné zahrnuje užití předmětu pronájmu počtem účastníků uvedeným v ceníku. Nájemné podle smluv uzavřených prostřednictvím elektronického formuláře je možné hradit pouze v hotovosti na místě, pokud není dohodnuto jinak.

Doba pronájmu

Pronájem je vždy sjednán na dobu určitou, a to na dobu přesně ujednanou mezi pronajímatelem a nájemcem v každé smlouvě. Doba nájmu vždy zahrnuje i veškerou přípravu na počátku pronájmu a stejně tak i nezbytné úkony na konci pronájmu, jako je např. úklid rekvizit a navrácení vybavení na původní místo. Úklid, balení vlastního vybavení.

Doba pronájmu je vždy ujednána jako pevná a závazná a na dobu jejího trvání nemá žádný vliv pozdní zahájení užívání předmětu pronájmu, stejně tak nemá vliv na trvání pronájmu a nájemce je povinen uhradit nájemné za celou sjednanou dobu pronájmu. Rezervaci nelze přesunout na nový termín, pokud se obě strany nedohodnou jinak nejpozději 48 hodin před začátkem rezervace. Storno poplatek za zrušení rezervace méně, než 48 hodin před plánovaným pronájmem je 500,-Kč.

Nájemci je umožněn vstup do fotoateliéru ne dřív, než 5 minut před začátkem sjednaného pronájmu. (Nebude-li dohodnuto jinak).

Před uplynutím výše sjednané doby může pronájem skončit:

1. Dohodou pronajímatele a nájemce

2. Okamžitou výpovědí pronajímatele v případě, že bude nájemce hrubým způsobem porušovat ujednání smlouvy, zejména způsobí-li na předmětu pronájmu škody.

Další práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k smluvenému užívání a řádně plnit všechny svoje povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Ostatní práva a povinnosti pronajímatele vyplývají z právních předpisů upravujících nájem nebytových prostor.

Nájemce je povinen užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu a v dohodnutém rozsahu. Nájemce je povinen seznámit se s pravidly užívání fotoateliéru a seznámit s ním všechny osoby, kterým umožní do předmětu nájmu přístup.

V celém fotoateliéru je přísně zakázáno:

  • Kouření
  • Manipulace s otevřeným ohněm
  • Pokládat jídlo a nápoje na nábytek a rekvizity pronajímatele vyjma míst, k tomu určených
  • Vstup se zvířaty
  • Provádět jakékoliv činnosti, které by mohly způsobit škodu.

Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu, nebo jeho část, do užívání jakýmkoliv třetím osobám, pokud není předem dohodnuto jinak.

Nájemce je povinen okamžitě a bez odkladu oznámit pronajímateli vznik jakékoliv škody. Nájemce odpovídá pronajímateli škodu, která by vznikla k nesplnění této povinnosti.

Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další obecně závazné právní předpisy vztahující se k činnosti nájemce, vykonávané v předmětu nájmu.

Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup, stejně jako přebírá odpovědnost za svůj majetek do prostor vnesený.

Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu činností svou, svých zaměstnanců či osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup. Nájemce se zavazuje způsobenou škodu pronajímateli neprodleně nahradit.

Při pronájmu za účelem pořízení videozáznamu (natáčení), pronajímatel nezaručuje čistotu zvukové stopy.

Nábytek a interiérové vybavení se může lišit od vyobrazení v propagačních materiálech a mediích (webové stránky, Facebook, Instagram).

Nájemce je povinen po skončení pronájmu vrátit pronajímateli předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal na počátku pronájmu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí rezervace bez udání důvodu. Platba za pronájem bude v takovém případě bezodkladně vrácena na účet nájemce.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Nájemce, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že pronajímatel poskytuje pronájem jako aktivitu využití volného času, přičemž pronajímatel poskytuje svoje plnění v přesně určeném termínu, a z tohoto důvodu nájemce, který je spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy podle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 3. 2024.

Zpět Nahoru
Zavřít Přiblížit